De fem gemensamhetsanläggningarna som förvaltas av MHS visas nedan.

För information om vilken GA din fastighet deltar i kontakta Lantmäteriet. Du hittar även informationen i din kvartalsfaktura från Mörtnäs Hagars Samfällighetsförening.

Förättningskarta MHS

Mörtnäs GA:23

Gemensamhetsanläggningen består av:
Vägar
Gång- och cykelvägar
Trottoarer
Vägbelysning
I anläggningen ingår alla tillhörande anordningar som behövs för anläggningens avsedda funktion.
Med väg avses här vägbana och övriga väganordningar, såsom dike, slänt, trumma, vändplats, vägmärken mm.
Vägen ska hållas farbar för trafik med motorfordon året om.
Alla deltagande fastigheter utgör en anläggningssamfällighet, dvs en samfällighet som ska utföra anläggningen och ansvara för dess drift.

Mörtnäs GA:24

Gemensamhetsanläggningen består av:
Parkeringsytor
Infartsvägar till parkeringsytor
Belysning
I anläggningen ingår alla tillhörande anordningar som behövs för anläggningens avsedda funktion.
Alla deltagande fastigheter utgör en anläggningssamfällighet, dvs en samfällighet som ska utföra anläggningen och ansvara för dess drift.

Mörtnäs GA:25

Gemensamhetsanläggningen består av:
Lekplats
Bollplan
Grönytor
I anläggningen ingår alla tillhörande anordningar som behövs för anläggningens avsedda funktion.
Alla deltagande fastigheter utgör en anläggningssamfällighet, dvs en samfällighet som ska utföra anläggningen och ansvara för dess drift.

Mörtnäs GA:26

Gemensamhetsanläggningen består av:
Dagvattenledning
Alla deltagande fastigheter utgör en anläggningssamfällighet, dvs en samfällighet som ska utföra anläggningen och ansvara för dess drift.

Mörtnäs GA:27

Gemensamhetsanläggningen består av:
Fördröjningsmagasin för dagvatten inklusive ledningar
Alla deltagande fastigheter utgör en anläggningssamfällighet, dvs en samfällighet som ska utföra anläggningen och ansvara för dess drift.

Mörtnäs GA:7

Den del av Mörtnäs Hagväg som tidigare var en del av GA:28 som boende i Mörtnäs Hagar hade en andel i, har uppgått i GA:7, som är gemensamhetsanläggningen för hela norra Mölnvik (Delen med McDonalds och bolaget). I samband med upplösningen omvandlades andelarna till en utfartsrätt som faktureras MHS istället för enskilda fastighetesägare. Denna utfartsrätt vidarefaktureras sedan medlemmarna i MHS på kvartalsfakturan.