De fem gemensamhetsanläggningarna som förvaltas av MHS visas nedan.

För information om vilken GA din fastighet deltar i kontakta Lantmäteriet. Du hittar även informationen i din kvartalsfaktura från Mörtnäs Hagars Samfällighetsförening.

Förättningskarta MHS

Mörtnäs GA:23

Gemensamhetsanläggningen består av:
Vägar
Gång- och cykelvägar
Trottoarer
Vägbelysning
I anläggningen ingår alla tillhörande anordningar som behövs för anläggningens avsedda funktion.
Med väg avses här vägbana och övriga väganordningar, såsom dike, slänt, trumma, vändplats, vägmärken mm.
Vägen ska hållas farbar för trafik med motorfordon året om.
Alla deltagande fastigheter utgör en anläggningssamfällighet, dvs en samfällighet som ska utföra anläggningen och ansvara för dess drift.

Mörtnäs GA:24

Gemensamhetsanläggningen består av:
Parkeringsytor
Infartsvägar till parkeringsytor
Belysning
I anläggningen ingår alla tillhörande anordningar som behövs för anläggningens avsedda funktion.
Alla deltagande fastigheter utgör en anläggningssamfällighet, dvs en samfällighet som ska utföra anläggningen och ansvara för dess drift.

Mörtnäs GA:25

Gemensamhetsanläggningen består av:
Lekplats
Bollplan
Grönytor
I anläggningen ingår alla tillhörande anordningar som behövs för anläggningens avsedda funktion.
Alla deltagande fastigheter utgör en anläggningssamfällighet, dvs en samfällighet som ska utföra anläggningen och ansvara för dess drift.

Mörtnäs GA:26

Gemensamhetsanläggningen består av:
Dagvattenledning
Alla deltagande fastigheter utgör en anläggningssamfällighet, dvs en samfällighet som ska utföra anläggningen och ansvara för dess drift.

Mörtnäs GA:27

Gemensamhetsanläggningen består av:
Fördröjningsmagasin för dagvatten inklusive ledningar
Alla deltagande fastigheter utgör en anläggningssamfällighet, dvs en samfällighet som ska utföra anläggningen och ansvara för dess drift.

Mörtnäs GA:28

Som information kan nämnas att den gemensamhetsanläggning som förvaltas av Mölnviks samfällighetsförening, GA:28, avser Väg (Mörtnäs Hagväg, väster om förskolan) inklusive trottoar, belysningsstolpar och planteringsyta. Boende i Mörtnäs Hagar är således även medlemmar i Mölnviks samfällighetsförening.
Avgiften för den gemensamhetsanläggningen faktureras av Mölnviks samfällighetsförening. Frågor rörande GA:28 samt deras avgifter ställs till:
Lasse Standholm 070-5356644
Hans Ericsson 070-5552380
”molnviksvag @ gmail.com”