Styrelsens uppdrag är att:

  • förvalta samfälligheterna och föreningens tillgångar
  • föra redovisning över föreningens räkenskaper
  • föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare
  • årligen till ordinarie föreningsstämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
  • om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren.
  • i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om hur styrelsen skall sköta föreningens angelägenheter

Stadgar:

Stadgarna för MHS hittar du här

Jobba i styrelsen?

Är Du också intresserad av att arbeta i styrelsen eller har förslag på intressanta kandidater, kontakta då valberedningen via e-post; mortnashagar@gmail.com