All Posts By

mortnashagar

Kallelse 2023

By Okategoriserade

Kallelse Ordinarie Stämma Mörtnäs Hagars Samfällighet 2023

Medlemmar i Mörtnäs Hagars Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 2023.

Tid och plats: Snickarbarnens Förskola, 16/2 kl. 19:00.

Anmälan: Det är viktigt att anmäla sig om man skall komma.
Vill du skicka in en motion skall den vara inne senast den 16/12
Anmälan görs genom formulär på http://www.mortnashagar.se/stamman/senast 16/1.

På denna sida finner du även inkomna motioner och övrig dokumentation.

DAGORDNING

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justerare och tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens berättelse*
7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
8. Beslut om resultatdisposition
9. Motioner samt av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
10. Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av revisor och revisorssuppleant
14. Val av valberedning
15. Övriga frågor
16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt
17. Mötet avslutas

*Relaterad dokumentation samt beslutsmaterial finns tillgängligt på föreningens hemsida senast 14 dagar före stämman.

Om du ej har möjlighet att personligen närvara vid stämman så kan du lämna fullmakt till någon annan att föra din talan. Förslag på fullmakt finns att hämta på http://www.mortnashagar.se/stamman/

Mvh/
Styrelsen

Vill du engagera dig i MHS?

By Styrelsen

Inför årets föreningsstämma söker MHS nya styrelseledamöter. En ny  ordförande ska också utses. Vi söker därför dig som vill engagera dig i samfällighetens styrelse.

Styrelsens uppdrag är att förvalta områdets sk gemensamhetsanläggningar, dvs vägnät, fotbollsplan, lekplats och parkeringar. Om du vill hjälpa till att förverkliga egna eller andras idéer så se till att kontakta årets valberedning som gärna berättar mer.

Kontakta oss senast den 10/4.

Per L & Sebastian B

valberedningen@mortnashagar.se

Om GA:28

By Vägar
Ni har fått brev med jämna mellanrum från lantmäteriet angående ga:28, dvs. den sträcka av Mörtnäs Hagväg som går från dagiset fram till korsningen.
I samband med upprustningen av rondellen i Mölnvik upptäckte kommunen att det saknades formellt huvudmannaskap för vägsträckan som löper mellan gamla helikopterplattan och Brisaks parkering.
Förslaget var att denna sträcka skulle upptas i GA:7, som är den gemensamhetsanläggning som hanterar alla vägar i norra Mölnvik (dvs den delen av Mölnvik med mcDonalds, bolaget, Torvalla Bil etc.).
Eftersom vi som bor i mörtnäs hagar måste köra på den vägen för att komma ut ur området, skulle vi behöva ha andelar i GA:7 utöver våra befintliga andelar i GA:28.
Mölnviks samfällighets förslag var istället att en ny gemensamhetsanläggning skulle bildas för den tidigare herrelösa vägsträckan (rent formellt ägs dock marken av Värmdö kommun).
Efter en del turer fram och tillbaks beslutades det istället att:
 • Sträckan upptas i GA:7
 • GA:28 upplöses och upptas i GA:7
 • Boende i Mörtnäs Hagars andelar i GA:28 försvinner
 • Mörtnäs Hagars Samfällighet betalar en utfartsrätt till Mölnviks Samfällighetsförening.
 • Efter beslut från Lantmäteriet beräknas utfartsrätten på den tidigare andelsavgiften till GA:28, och den beräknade kostnaden för den nytillkomna vägsnutten.
Vad innebär detta rent konkret för boende i Mörtnäs Hagar?
Jo:
Den där förvirrande fakturan på 500 kr som brukar komma så här års?
Den kommer aldrig mer.
Istället kommer den nya avgiften att läggas på fakturorna från Mörtnäs Hagars Samfällighet.
I år kommer vi kunna täcka upp för både utfartsrätten och förrättningsavgiften utan att lägga på en extra avgift.

Motioner gällande säkerhet på gata och gångbana

By Okategoriserade

Motioner till stämman 29/5 gällande säkerhet på gata och gångbana.

 

 1. Ytterligare fartbegränsning

Vi är medvetna om att samfälligheten gjort försök till förbättringar för att sänka bilars hastighet i området, men tyvärr upplever vi och andra boende på Mörtnäs Hagväg att det fortfarande går för fort utanför oss. Problemet kanske även finns längre in i området.

 

Då Mörtnäs Hagväg är den gata som leder in i själva området är en logisk slutsats att det även är den mest trafikerade. Givetvis av alla boende och besökare men även av bilar som kört fel, lastbilar som vänder samt kunder till bilfirman längre ner på gatan som är ute och provkör bilar. Vidare är denna väg även bredare än de inne i området, vilket inbjuder till högre hastigheter. Detta kan också vara en av anledningarna till de en del av bilisterna inte förstår att de redan är inne i ett bostadsområde fullt med barn.

 

Förslag på åtgärder skulle kunna vara:

 • Ytterligare farthinder likt de vi har idag.
 • Planeringslådor på vägen som förhindrar längre raka sträckor. Dessa kan även vara mobila om det skulle vara ett problem för sopbilen.
 • Sänk hastighetsbegränsningen i hela området till 10km/h eller gör det till gågata.
 • Förtydliga att ett bostadsområde med barn börjar genom en stor skylt eller liknande.
 • Hastighetsvisare

 

 

 1. Även när det gäller gångbanan på Mörtnäs Hagväg så upplever vi en stor fara med cyklister och mopedister som håller höga hastigheter. Pga. häckar och byggnationer för sopkärl är det svårt att hinna upptäcka barn som kommer ut från tomterna. Även här tror vi att problemet beror på att gångbanan är väldigt bred vilket inbjuder till att cykla fort trots att den inte är en markerad cykelbana utan enbart en gångbana.

 

Förslag på åtgärder skulle kunna vara:

 • Planteringslådor som gör gångbanan smalare (eftersom fastigheterna pga av den breda gångbanan inte får ha brevlådor vid tomterna så borde detta inte utgöra ett problem)
 • Skyltar som förtydligar att gångbanan endast är för gående

 

Detta är inte enbart en angelägen fråga för oss som bor på Mörtnäs Hagväg utan för en majoritet av boende i området då många barn rör sig på denna sträcka bl.a. på väg till skola, förskola samt områdets fotbollsplan. Vi önskar att styrelsen än en gång undersöker åtgärder för att sänka hastigheten på Mörtnäs Hagväg, dess gångbana och andra sträckor som upplevs som farliga pga. trafiken.

 

 

Mvh Henrik och Camilla Källström

Mörtnäs Hagväg 20

Motion om förbättrade farthinder

By Okategoriserade
vill vi lämna följande:
– Förbättra våra farthinder i området så att dom faktiskt fungerar som farthinder. Framförallt skåpbilar och lastbilar åker i full fart över dagens pucklar.
– Sätta upp farthinder, tex blomkrukor eller liknande, på trottoaren längs Mörtnäs Hagväg då mopedister håller väldigt hög fart på trottoaren i dagsläget.
Mvh
Sebastian Broms

Motion om elstolpar på parkering

By Okategoriserade

Vi vill även gärna lämna in en motion om att installera elstolpar på parkeringarna för oss som inte har plats utanför huset för bilen.
Vi går mer och mer mot elbilar och vi vill kunna ha samma möjlighet att ha en elbil som dom som får stå utanför sina hus.
Även bostadsrätterna bör ha elstolpar.

Anna Eriksson

Vill du vara med och påverka?

By Okategoriserade

Inför årets föreningsstämma söker vi nya styrelseledamöter.

Vi söker dig som vill engagera dig i samfällighetens styrelse!
Vi behöver nya krafter som vill bidra i vårt styrelsearbete. Är du engagerad, har goda idéer och vill samfällighetens bästa? Vill du dessutom umgås mer med dina grannar och få inblick i hur styrelsearbete fungerar då vill vi att du kontaktar valberedningen!
Styrelsens uppdrag är att förvalta våra gemenskapsanläggningar GA:n och samfällighetens tillgångar.

Kontakta valberedningen senast 2/4:
valberedningen@mortnashagar.se