Category

Okategoriserade

Kallelse 2023

By Okategoriserade

Kallelse Ordinarie Stämma Mörtnäs Hagars Samfällighet 2023

Medlemmar i Mörtnäs Hagars Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 2023.

Tid och plats: Snickarbarnens Förskola, 16/2 kl. 19:00.

Anmälan: Det är viktigt att anmäla sig om man skall komma.
Vill du skicka in en motion skall den vara inne senast den 16/12
Anmälan görs genom formulär på http://www.mortnashagar.se/stamman/senast 16/1.

På denna sida finner du även inkomna motioner och övrig dokumentation.

DAGORDNING

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justerare och tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens berättelse*
7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
8. Beslut om resultatdisposition
9. Motioner samt av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
10. Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av revisor och revisorssuppleant
14. Val av valberedning
15. Övriga frågor
16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt
17. Mötet avslutas

*Relaterad dokumentation samt beslutsmaterial finns tillgängligt på föreningens hemsida senast 14 dagar före stämman.

Om du ej har möjlighet att personligen närvara vid stämman så kan du lämna fullmakt till någon annan att föra din talan. Förslag på fullmakt finns att hämta på http://www.mortnashagar.se/stamman/

Mvh/
Styrelsen

Motioner gällande säkerhet på gata och gångbana

By Okategoriserade

Motioner till stämman 29/5 gällande säkerhet på gata och gångbana.

 

  1. Ytterligare fartbegränsning

Vi är medvetna om att samfälligheten gjort försök till förbättringar för att sänka bilars hastighet i området, men tyvärr upplever vi och andra boende på Mörtnäs Hagväg att det fortfarande går för fort utanför oss. Problemet kanske även finns längre in i området.

 

Då Mörtnäs Hagväg är den gata som leder in i själva området är en logisk slutsats att det även är den mest trafikerade. Givetvis av alla boende och besökare men även av bilar som kört fel, lastbilar som vänder samt kunder till bilfirman längre ner på gatan som är ute och provkör bilar. Vidare är denna väg även bredare än de inne i området, vilket inbjuder till högre hastigheter. Detta kan också vara en av anledningarna till de en del av bilisterna inte förstår att de redan är inne i ett bostadsområde fullt med barn.

 

Förslag på åtgärder skulle kunna vara:

  • Ytterligare farthinder likt de vi har idag.
  • Planeringslådor på vägen som förhindrar längre raka sträckor. Dessa kan även vara mobila om det skulle vara ett problem för sopbilen.
  • Sänk hastighetsbegränsningen i hela området till 10km/h eller gör det till gågata.
  • Förtydliga att ett bostadsområde med barn börjar genom en stor skylt eller liknande.
  • Hastighetsvisare

 

 

  1. Även när det gäller gångbanan på Mörtnäs Hagväg så upplever vi en stor fara med cyklister och mopedister som håller höga hastigheter. Pga. häckar och byggnationer för sopkärl är det svårt att hinna upptäcka barn som kommer ut från tomterna. Även här tror vi att problemet beror på att gångbanan är väldigt bred vilket inbjuder till att cykla fort trots att den inte är en markerad cykelbana utan enbart en gångbana.

 

Förslag på åtgärder skulle kunna vara:

  • Planteringslådor som gör gångbanan smalare (eftersom fastigheterna pga av den breda gångbanan inte får ha brevlådor vid tomterna så borde detta inte utgöra ett problem)
  • Skyltar som förtydligar att gångbanan endast är för gående

 

Detta är inte enbart en angelägen fråga för oss som bor på Mörtnäs Hagväg utan för en majoritet av boende i området då många barn rör sig på denna sträcka bl.a. på väg till skola, förskola samt områdets fotbollsplan. Vi önskar att styrelsen än en gång undersöker åtgärder för att sänka hastigheten på Mörtnäs Hagväg, dess gångbana och andra sträckor som upplevs som farliga pga. trafiken.

 

 

Mvh Henrik och Camilla Källström

Mörtnäs Hagväg 20

Motion om förbättrade farthinder

By Okategoriserade
vill vi lämna följande:
– Förbättra våra farthinder i området så att dom faktiskt fungerar som farthinder. Framförallt skåpbilar och lastbilar åker i full fart över dagens pucklar.
– Sätta upp farthinder, tex blomkrukor eller liknande, på trottoaren längs Mörtnäs Hagväg då mopedister håller väldigt hög fart på trottoaren i dagsläget.
Mvh
Sebastian Broms

Motion om elstolpar på parkering

By Okategoriserade

Vi vill även gärna lämna in en motion om att installera elstolpar på parkeringarna för oss som inte har plats utanför huset för bilen.
Vi går mer och mer mot elbilar och vi vill kunna ha samma möjlighet att ha en elbil som dom som får stå utanför sina hus.
Även bostadsrätterna bör ha elstolpar.

Anna Eriksson

Vill du vara med och påverka?

By Okategoriserade

Inför årets föreningsstämma söker vi nya styrelseledamöter.

Vi söker dig som vill engagera dig i samfällighetens styrelse!
Vi behöver nya krafter som vill bidra i vårt styrelsearbete. Är du engagerad, har goda idéer och vill samfällighetens bästa? Vill du dessutom umgås mer med dina grannar och få inblick i hur styrelsearbete fungerar då vill vi att du kontaktar valberedningen!
Styrelsens uppdrag är att förvalta våra gemenskapsanläggningar GA:n och samfällighetens tillgångar.

Kontakta valberedningen senast 2/4:
valberedningen@mortnashagar.se

Trasig gatubelysning

By Okategoriserade

Just nu har vi problem med vår gatubelysning i MHS-området. Detta beror på att vårt elskåp som är allokerat i etableringsområdet har blivit skadat.

Styrelsen för just nu dialog med ansvariga om att snarast möjligt åtgärda skador och se till att gatubelysningen åter lyser som den skall.

Vi hoppas på överseende under den tiden processen pågår.

Trevlig helg
Styrelsen

Snälla sänk farten.

By Okategoriserade

Det har kommit in många klagomål till MHS att bilar kör alldeles för fort i vårt område. Dessvärre är det ofta boende som kör för fort nu när vi inte har några farthinder.
Styrelsen vill därför återigen uppmana de boende och deras gäster att hålla nere hastigheten i området.

Nu med kalla nätter och isfläckar på konstiga ställen samt att barnen är ute längre på kvällarna så är det extra viktigt att hålla nere hastigheten.
Farthinder kommer komma ut så fort vi fått sopat vägarna i området men det är ingen ursäkt för att köra fort idag.

Tack för visad hänsyn
Styrelsen

s_nk-farten-lekande-barn-_2_-vit