Kallelse 2024

By 18 januari, 2023december 12th, 2023Okategoriserade

Kallelse Ordinarie Stämma Mörtnäs Hagars Samfällighet 2024

Medlemmar i Mörtnäs Hagars Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 2024.

Tid och plats: Snickarbarnens Förskola, 12/3 kl. 19:00.

Anmälan: Det är viktigt att anmäla sig om man skall komma.
Vill du skicka in en motion skall den vara inne senast den 12/1
Anmälan görs genom formulär på http://www.mortnashagar.se/stamman/senast 12/2.

På denna sida finner du även inkomna motioner och övrig dokumentation.

DAGORDNING

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Val av sekreterare för stämman
4. Val av två justerare och tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens berättelse*
7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
8. Beslut om resultatdisposition
9. Motioner samt av styrelsen till stämman hänskjutna frågor
10. Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
11. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av revisor och revisorssuppleant
14. Val av valberedning
15. Övriga frågor
16. Meddelande av plats där protokollet från stämman hålls tillgängligt
17. Mötet avslutas

*Relaterad dokumentation samt beslutsmaterial finns tillgängligt på föreningens hemsida senast 14 dagar före stämman.

Om du ej har möjlighet att personligen närvara vid stämman så kan du lämna fullmakt till någon annan att föra din talan. Förslag på fullmakt finns att hämta på http://www.mortnashagar.se/stamman/

Mvh/
Styrelsen