Avgiftsjusteringar för gemensamhetsanläggningar 2024

By 22 februari, 2024Okategoriserade
Följande information har skickats till samtliga medlemmar som har registrerat sina mailadresser, men eftersom vi har noterat att några mailadresser saknas publicerar vi även informationen här på sajten, samt uppmanar alla medlemmar att registrera sina mailadresser:

 

Styrelsen vill härmed informera alla medlemmar i MHS om att avgifterna för våra gemensamhetsanläggningar kommer att justeras för 2024. Beroende på vilka gemensamhetsanläggningar just din fastighet tillhör kommer avgiftsökningen hamna på mellan ca 230 kr och 285 kr per kvartal och medlemsandel. Justeringen är helt nödvändig för att vi ska klara vår likviditet på kort och längre sikt, och är påkallad av flera bidragande orsaker vilka anges nedan.

  1. Momsskyldighet – I enlighet med Skatteverkets tidigare generella beslut i frågan om momsskyldighet för samfälligheter är MHS från 1/1 2024 momsregistrerat, vilket innebär att vi ska betala in moms (25 %) på våra avgifter (intäkter) från medlemmar. Därmed skulle vi i praktiken minska våra intäkter med 20 % om vi lämnade avgifterna till medlemmarna oförändrade. Lyckligtvis kan vi även dra av eventuell moms på kostnader som belastar föreningen, men eftersom momsen inte är 25 % på samtliga samfällighetens kostnader kommer momsskyldigheten att kräva en viss ökning av avgifterna för bibehållet kassaflöde.
  2. Förskingringsärendet fortfarande oreglerat  – Det förskingrinsbedrägeriet som MHS drabbades av för ett antal år sedan ligger oss fortfarande till last. Vi har än så länge inte fått någon ekonomisk upprättelse i ärendet och det medför att vi har liten eller ingen buffert att förlita oss på i händelse av akuta ärenden som kan uppstå (exempelvis fler trasiga gatlyktor än förväntat, mer snöröjning än förväntat osv.).
  3. Ökade löpande kostnader – Omvärldsfaktorer i form av stigande priser påverkar även MHS, och vi kan se att de löpande kostnaderna inklusive reparationer och underhåll har stigit med 35 % under en 3-årsperiod, samtidigt som intäkterna under motsvarande period endast har ökat med mindre än 7 %.
Kombinationen av de tre ovan nämnda faktorerna har medfört att vi behöver genomföra en avgiftshöjning om ca 17% (ca 230 kr – 285 kr per kvartal och medlemsandel). Eftersom fakturorna för kvartal 1 gick iväg med den ojusterade avgiftsnivån kommer en tilläggsfaktura för mellanskillnaden att skickas ut i slutet av februari.
MHS kommer genom den här avgiftsjusteringen få bättre möjligheter att kunna tillgodose alla medlemmars gemensamma intressen av att ha en attraktiv, välfungerande och trygg boendemiljö här i Mörtnäs Hagar.Därmed önskar vi alla medlemmar en riktigt trevlig fortsättning av februari ett fint sportlov.

 

 

 

MVH
/Styrelsen MHS