Lämna motion till stämman

Det finns inga formella krav på hur en motion bör eller skall utformas. Det kan dock vara värt att ha i åtanke att för att stämman skall kunna godkänna en motion krävs det att motionen innehåller tillräcklig information för att beslut skall kunna fattas.

De viktigaste frågorna som måste besvaras är:

Vilken gemensamhetsanläggning gäller motionen?

Ryms motionsförslaget inom förrättningen. Samfällighetens verksamhet regleras av förrättningarna, som tydligt regleras vad som får och inte får göras. Om det inte gör det behöver förslag på stadgeändringar lämnas in.

Behöver förslaget finansieras?

Om så, hur mycket rör det sig om? Eventuellt kan det krävas en avgiftshöjning, vilket kräver ett styrelsebeslut i sig. Alternativt kan en grupp ges i uppdrag att undersöka hur motionen skall finansieras, varpå nästkommande stämma kan fatta beslut i frågan.

du skickar din motion till mortnashagar@gmail.com